Gra “Rejs po mapie świata”

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom. Dodatkowo pamiętaj, że wcześniej zajęcia te były przypisane do kursu przewodnikowskiego. Teraz znajdziesz je w kursach drużynowych, a co za tym idzie zajęcia są bardziej sprecyzowane metodycznie. 

Gra stworzona specjalnie na potrzeby bloku odnośnie planowania na Kursie Przewodnikowskim. Została pomyślana tak, aby cała drużyna kursowa mogła wziąć udział. Więcej uwagi poświęcone zostało na planowanie długoterminowe z zachowaniem wszystkich elementów, jakie powinien zawierać plan pracy drużyny. Cześć odnośnie planowania krótkoterminowanego można stosować również oddzielnie.

Print Friendly, PDF & Email
4+

Users who have LIKED this post:

 • avatar
Autor:
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP
Recenzenci
 • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
 • Podstawy planowania pracy – planowanie długoterminowe i krótkoterminowe:
 • planowanie pracy drużyny,
 • zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena),
 • wyznaczanie celów i zamierzeń.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • wiedział z jakich etapów/elementów składa się plan pracy drużyny;
 • posiadał świadomość, że poszczególne elementy procesu planowania wynikają z siebie wzajemnie;
 • rozumiał, że planowanie pracy drużyny powinno się odbywać zespołowo (wraz z kadrą drużyny);
 • umiał pokierować planowaniem pracy drużyny;
 • rozumiał, że poza analizą środowiska i wynikającymi z niej celami w planie należy uwzględnić także czynnik czasu;
 • umiał dokonać podziału zadań ze względu na ich wagę i pilność oraz uwzględnić tenże podział w procesie planowania;
 • umiał korzystać z wykresu Gantta (w trybie rocznym oraz w trybie dni);
 • umiał wykonać analizę SWOT (uwzględniając w niej także zainteresowania członków drużyny);
 • rozumiał, że nawet rzetelnie napisany plan powinien być w ciągu roku harcerskiego modyfikowany i doskonalony;
 • rozumiał potrzebę ewaluacji planu przed przystąpieniem do planowania na nowy rok harcerski;
 • znał wzór planu pracy drużyny obowiązujący/zalecany w danym hufcu;
 • rozumiał, że w planowaniu krótkoterminowym należy uwzględniać także czas na odpoczynek oraz zadania wynikające z różnych ról społecznych (nie tylko sfery harcerskiej).
Informacje organizacyjne
min
10
opt
20
maks
30
195 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość tematu, aby wytłumaczyć poszczególne elementy planu pracy przed następowaniem kolejnych zadań
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Najlepiej harcówka, ale przy sprzyjających warunkach (ciepło, brak wiatru) może być także otwarta przestrzeń
Warunki:

Najlepiej obszerna sala/wolna przestrzeń z miejscami do siedzenia dla dwóch grup
Wymagane materiały:

a) Plansza według załączonego wzoru. Powinna być wydrukowana, albo przerysowana na brystol przynajmniej o wielkości A3, a najlepiej A2 (inaczej będzie słabo widoczna). Planszę najlepiej rozłożyć na podłodze pośrodku sali, tak, aby obie załogi miały doń dobry dostęp.
b) 2 pionki. Najlepiej poprosić graczy, aby sami je dostarczyli – zwykłe przedmioty (np. kubek) będą bardziej widoczne na dużej planszy niż klasyczne pionki.
c) 2 kostki. Można skorzystać z klasycznych kostek do gry, choć kostki większego rozmiaru będą wygodniejsze.
d) wydrukowane załączniki
e) zwykłe kartki do notowania dla obu załóg.
Materiały uczestnika:

długopis

Przebieg
1
10 min.
Podział na załogi, uzupełnienie kart
Podział na 2 załogi oraz uzupełnienie kart postaci (10 min) – Każda osoba wchodząc na pokład dostaje kartkę ze swoją tożsamością (karty postaci), którą będzie się posługiwać do końca zajęć. Jako pierwsze zadanie każda osoba dopisuje do niej 2-3 swoje własne zainteresowania. Następnie prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy po 10 osób – wedle kart postaci, które dostali. Od tej pory, aż do końca gry uczestnicy wszystko robią w tych grupach. Załogi nazywają a także ozdabiają swoje statki (rysunek dwóch statków).
Potrzebne materiały: 1 – Karty postaci 2 – Rysunek dwóch statków
2
10 min.
Charakterystyka załogi
Charakterystyka załogi (10 min) – Załogi obu statków zapoznają się ze swoimi kartami postaci. Na ich podstawie mają dokonać charakterystyki swojej załogi. Wykonanie zadania poprzedza omówienie co składa się na charakterystykę grupy (ilość członków w tym ilość oficerów, wykształcenie/przeszkolenie załogi, cechy szczególne konkretnych osób). Ważne jest, aby podkreślić, że ogólna charakterystyka załogi to de facto zestawienie danych, a nie pogłębiona analiza poszczególnych członków.
3
30 min.
Analiza sytuacji
Analiza sytuacji – analiza SWOT (30 min) – Uczestnicy zapoznają się z zasadami strategicznej gry dydaktycznej „Rejs po mapie świata” (reguły gry dla grających i wykaz portów świata). Na podstawie charakterystyki oraz wymienionych powyżej materiałów załogi mają w ciągu 20 minut wykonać analizę SWOT ich sytuacji przed wyruszeniem w morze. Wykonywanie zadania poprzedza objaśnienie zasad analizy SWOT (tabelka pomocna przy analizie SWOT). Po upływie 20 minut załogi prezentują wyniki swojej pracy, a prowadzący w razie potrzeby je komentuje.
Potrzebne materiały: 3 – Reguły gry dla grających 4 – Wykaz portów świata 5 – Tabelka pomocna przy analizie SWOT
4
20 min.
Wyznaczenie celów i zamierzeń
Wyznaczanie celów i zamierzeń załogi (20 min) – Na podstawie poprzednio zrobionej analizy załogi wyznaczają swoje cele i zamierzenia w ramach reguł gry. Zanim zaczną pracować prowadzący przypomina różnice pomiędzy celami (ogólny opis pożądanego stanu rzeczy w przyszłości) i zamierzeniami (konkretne sposoby realizacji poszczególnych celów). Po wykonaniu zadania załogi prezentują wyniki swojej pracy, a prowadzący w razie potrzeby je komentuje.
5
20 min.
Planowanie długoterminowe
Planowanie długoterminowe – wykres Gantta roczny (20 min) – Prowadzący przedstawia zasady korzystania z wykresu Gantta (wykres Gantta roczny) oraz pokazuje obu załogom mapę świata (plansza). Załogi mają za zadanie wyznaczone wcześniej zamierzenia umieścić w wykresie Gantta, biorąc pod uwagę zarówno reguły gry, jak i samą planszę. Po wykonaniu zadania załogi prezentują wyniki swojej pracy, a prowadzący w razie potrzeby je komentuje.
Potrzebne materiały: 6 – Wykres Gantta roczny Plansza
6
40 min.
Rozgrywka
Stale udoskonalany program (40 min) – Wcześniejsze przygotowania i plan podróży zostaną teraz sprawdzone w prawdziwej grze, a wyznaczone zamierzenia mogą być teraz w razie potrzeby modyfikowane. Punkty załóg zapisywane są w specjalnej tabeli (tabela z punktacją).
Potrzebne materiały: 7 – Tabela z punktacją
7
15 min.
Ewaluacja działań
Ewaluacja działań i wnioski na przyszłość (15 min) – Po zakończeniu gry prowadzący daje załogom 10 minut na przygotowanie ewaluacji ich działań. W tym czasie oblicza wyniki poszczególnych statków. Po wykonaniu zadania załogi prezentują wyniki swojej pracy, a prowadzący w razie potrzeby je komentuje. Dopiero wówczas następuje ogłoszenie wyników.
8
10 min.
Podsumowanie gry
Podsumowanie – znalezienie podobieństw w planowaniu w podróży z planowaniem pracy drużyny (10 min) – Prowadzący podsumowuje wnioski płynące dla uczestników z przeprowadzonej do tego momentu części gry. Szczególną uwagę przywiązuje do ujmowania w planie indywidualnych potrzeb członków drużyny (ich zainteresowań, prób na stopnie), a także potrzeb środowiska lokalnego. Każdy uczestnik powinien dostać wzór planu pracy obowiązujący w danym hufcu (wzór planu pracy obowiązujący w hufcu Toruń), aby w razie wątpliwości mógł zadać doń pytania. Jest to również dobry moment na przydzielenie zadania kursowego (jeśli takie zostało przewidziane).
Potrzebne materiały: 8 – Wzór planu pracy obowiązujący w hufcu Toruń
9
20 min.
Hierarchia ważności i pilności zadań
Hierarchia ważności i pilności zadań (20 min) – Każda załoga dostaje tabelkę „Ważne, pilne, mniej ważne, mniej pilne”. Do poszczególnych pól tabelki muszą wspólną decyzją podporządkować kartoniki z różnymi czynnościami, które można wykonać w naszym przyjaznym porcie (Kartoniki z czynnościami i czasem). Po tym, jak grupy wykonają zadanie następuje jego wspólne podsumowanie: Czemu pewne rzeczy uznali za ważne, a inne za mniej ważne? Dlaczego pewne czynności są bardziej pilne od innych? Prowadzący stara się także, aby podczas pogadanki była poruszona kwestia łączenia różnych sfer życia człowieka.
Potrzebne materiały: 9 – Tabelka „Ważne, pilne, mniej ważne, mniej pilne” 10 – Kartoniki z czynnościami i czasem
10
20 min.
Planowanie krótkoterminowe
Planowanie krótkoterminowe - wykres Gantta dwudniowy (20 min) – Wybrane wcześniej czynności należy wpisać do tabelki ze zmodyfikowanym wykresem Gantta (wykres Gantta dwudniowy). Kartoniki są zaopatrzone w ilość czasu, jaka jest potrzebna, aby wykonać daną czynność, a kursanci wiedzą, że w porcie będą przebywać tylko 2 dni (48h) i wolno im się rozdzielać na nie więcej niż dwie mniejsze grupy. Ponadto, kursanci dostają wykaz godzinowy działalności portu (Wykaz działalności portu), aby wiedzieli, co, w jakich godzinach da się załatwić. Po tym, jak grupy wykonają zadanie następuje jego wspólne podsumowanie.
Potrzebne materiały: 11 – Wykres Gantta dwudniowy 12 – Wykaz działalności portu
Załączniki
1
Tabelka „Ważne, pilne, mniej ważne, mniej pilne”

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 9 - Hierarchia ważności i pilności zadań
2
Kartoniki z czynnościami i czasem

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 9 - Hierarchia ważności i pilności zadań
3
Wykres Gantta dwudniowy

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 10 - Planowanie krótkoterminowe
4
Wykaz działalności portu

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 10 - Planowanie krótkoterminowe
5
Plansza

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A2
Dotyczy elementu zajęć: Plansza
6
Karty postaci

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1 - Podział na załogi, uzupełnienie kart
7
Rysunek dwóch statków

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1 - Podział na załogi, uzupełnienie kart
8
Reguły gry dla grających

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3 – Analiza sytuacji
9
Tabelka pomocna przy analizie SWOT

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3 – Analiza sytuacji
10
Wykaz portów świata

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3 – Analiza sytuacji
11
Wykres Gantta roczny

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5 - Planowanie długoterminowe
12
Tabela z punktacją

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 6 - Rozgrywka
13
Wzór planu pracy obowiązujący w hufcu Toruń

Kopii:
20
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 8 – Podsumowanie gry
Pobierz wszystkie załączniki