Tworzenie programu gromady

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Konspekt jest znakomitym podsumowaniem wiedzy uczestników kursu przewodnikowskiego. Poszczególne etapy zajęć systematyzują wiedzę kursantów z zakresu SWOT, SMART, tworzenia celów, harmonogramu, a także przełożenie pozyskanej wiedzy na praktykę, czyli tworzenie programu pracy w gromadzie zuchowej. Podczas zajęć jest przestrzeń na zastanowienie się nad tym co najważniejsze, czyli czy harmonogram programu pracy realizuje wyznaczone przez nas cele.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
pwd. Natalia Wolińska
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, SOKP
Treści:
  • Tworzenie programu gromady
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • potrafił zaplanować pracę gromady i sporządzić program działania,
  • umie cele przełożyć na atrakcyjne formy pracy
  • umiejętnie dostosowywał treści programu do wieku, potrzeb, możliwości i oczekiwań zuchów
  • potrafił wyznaczyć cele wychowawcze do osiągnięcia w pracy z gromadą
  • potrafił ocenić realizację programu i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy
  • znał idee programowe i propozycje programowe ZHP oraz potrafił je wykorzystać przy tworzeniu programu pracy gromady
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
24
180 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: podstawy zasad planowania
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, sala, szkoła
Warunki:

-
Wymagane materiały:

2 brystole, psiaki, 4 kolorowe kartki, marker, 5 kopert, białe kartki.
Do przygotowania przez prowadzącego: piramida, charakterystyki, domino, książki ze sprawnościami/wykaz sprawności
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
1
5 min.
Wprowadzenie
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: prowadzący
Wprowadzenie w tematykę zajęć. Na brystolu/tablicy narysowana jest piramida obrazująca kolejne szczeble tworzenia planu pracy. Nazwy etapów są zasłonięte, będą odsłaniane przed analizą każdego z nich.
(charakterystyka gromady, cele, harmonogram, sprawności, weryfikacja)
2
20 min.
SWOT
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Każda szóstka losuje jedną z charakterystyk przykładowych gromad. Na ich podstawie przeprowadzają analizę SWOT. Na tablicy/ścianie powieszone są cztery kolorowe kartki (w kształt prostokąta) na każdej z nich napisana jest jedna z liter oraz jej znaczenie.
Potrzebne - Kartki z literami, marker
3
30 min.
SMART
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Zadaniem uczestników jest zdobycie 5 kopert SMART. W nich znajduje się rozwinięcie poszczególnej litery oraz krótkie rozwiniecie. Na kartce z napisem cel, pod nim SMART od każdej litery odchodzą strzałki, z ich rozwinięcia, po tym jak każda litera zostanie omówiona.
- S i M – są ukryte na terenie szkoły
- A – każda szóstka musi ułożyć domino z zuchowymi formami pracy
- R – sztafeta, każda szóstka stoi w osobnym rzędzie zadanie uczestników jest zapisanie na tablicy elementów obrzędowości zuchowej min. 10, kiedy jedna osoba dobiegnie zapisze hasło i wróci może wyruszyć następna, kto pierwszy wykona zadanie ten wygrywa i otrzymuje kopertę
- T – zaproponowanie przez uczestników ulubionego pląsu.
4
30 min.
Cele
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Wiemy jakie powinny być cele. Na podstawie analizy SWOT każda szóstka wypisuje cele, które powinny zostać spełnione. Dzielimy je na 4 kategorie
- bardzo pilne i bardzo ważne
- mało pilne i bardzo ważne
- bardzo pilne, ale mało ważne
- mało pilne i mało ważne.

(co chcemy osiągnąć, jakie zuchy powinny być i jak te cechy wykształcić)
5
20 min.
Harmonogram
Forma: burza mózgów
Odpowiedzialny: prowadzący
Tworzenie harmonogramu. Każda szóstka tworzy kalendarz zbiórek. Określa orientacyjną ilość cykli sprawnościowych, które mogą być przeprowadzone w ciągu roku, ilość zbiórek pojedynczych itp. Wspólnie przypasowujemy do 3 grup wiekowych i stażowych zuchów min. 5 sprawności, które mogłyby być realizowane przez nie, pamiętając o różnorodności.
6
20 min.
Sprawności i worek z tworzywem
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Każda z szóstek wybiera minimum 2 sprawności odpowiednie dla „swojej gromady” oraz spełniają chociaż część celi, które zostały wcześniej postawione. Uczestnicy muszą stworzyć do nich worek z tworzywem, a także dobrać minimum 2 sprawności indywidualne, które mogą być zdobywane podczas jego realizacji.
7
15 min.
Weryfikacja programu
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Weryfikacja programu. Sprawdzamy czy poprzez zaplanowane działania, zdobywane sprawności zrealizujemy postawione wcześniej cele.
8
40 min.
przebieg 5992
Forma: prawca w grupach/dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy zostają podzieleni na trzy zespoły. Jeden nie widzi sensu w planowaniu, drugi jest jego zwolennikiem, a trzeci jest neutralny. Podejmujemy dyskusję na temat planowania, czy na pewno poświęcanie czasu na pisanie planu pracy przynosi efekty i jest potrzebne?