Kim chcę zostać w przyszłości?

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Start na rynku pracy dla młodej osoby bywa szczególnie trudny, jeśli wcześniej nie określi się swoich potrzeb względem przyszłości zawodowej. Dlatego warto poświęcić czas na to, aby przemyśleć, jaką chcę mieć przyszłość, jakimi umiejętnościami dysponuję oraz jak powinnam zaplanować swój rozwój. Poruszone obszary mają w szczególności obudzić w uczestniczkach motywację do odpowiedzialnego, przemyślanego i realnego (na miarę swoich możliwości) odkrycia, kim chcę i mogę być w przyszłości.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]).

 1. Zlokalizuj w swoim mieście Biuro Karier, do którego pójdziesz po dodatkowe wskazówki, dotyczące planowania swojej kariery. Najczęściej takie biura mieszczą się przy uczelniach wyższych. Sprawdź, czy w najbliższym czasie organizowane są jakieś warsztaty, w których możesz wziąć udział.
 2. Zaproponuj klasie, swoim koleżankom wyjście do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w którym doradcy/czynie zawodowi/e gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.
 3. Podejmij się wolontariatu w miejscu, w którym widzisz siebie w przyszłości. Wiele instytucji z chęcią przyjmuje pomoc wolontariuszy, pomóc w tym może Twoja pedagożka szkolna i/lub doradczyni zawodowa w szkole.
 4. Skontaktuj się z potencjalnym miejscem, gdzie siebie widzisz w przyszłości i dowiedz się, czy jest możliwość zrobienia spotkania/cyklu spotkań, aby dowiedzieć się czegoś więcej o danym zawodzie. Możesz w tym celu zachęcić swoje koleżanki.
 5. Weź udział w zajęciach realizowanych przez Szkolny Ośrodek Kariery.
Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Anna Kasprowicz
Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • świadomie określała swoje zainteresowania
 • określała swoje mocne strony, jako atut, który może wykorzystać w wyborze swojej ścieżki rozwoju zawodowego
 • wzmacniała te obszary kompetencji, w których czuje się dobrze
 • kształtowała pozytywny obraz siebie
 • odpowiedzialnie planowała swoją ścieżkę rozwoju
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zawody i profesje
 • Inne
Uszczegółowienie:

Ekonomia - moja przyszłość ekonomiczna
Zakres tematyczny:

 • Wybór zawodu
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
8
opt
12
maks
16
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Sala warsztatowa z dużą przestrzenią do wykonywania aktywizujących form lub dostęp do takiej przestrzeni (np. hol szkolny)
Warunki:

źródło zasilania prądem
Wymagane materiały:

Teczki 16 szt, długopisy 16 szt., flipchart i kartki do niego, kolorowe markery, pisaki 4 opakowania po 12 kolorów, ryza kartek A4, blok A3, rzutnik, ekran, laptop.

Przebieg
1
5 min.
Wprowadzenie - teambuilding
Forma: ćwiczenie
Na początku zajęć prowadząca przeprowadza ćwiczenie mające na celu poznanie siebie wzajemnie.
 Uczestniczki tworzą dwa równoliczne koła - wewnętrzne i zewnętrzne. Koła muszą stanąć twarzą do siebie - tworząc pary. Następnie prowadząca poleca przywitać się z koleżanką i przedstawić się. Potem podaje zadanie do wykonania przez uczestniczki np. podaj trzy zawody, w których widziałabyś siebie za kilkanaście lat, czym dla ciebie są kompetencje zawodowe. Po wykonaniu polecenia prowadząca prosi uczestniczki, by pożegnały się ze sobą, a koło zewnętrzne (lub wewnętrzne) ma przesunąć się np. o trzy osoby zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powstają w ten sposób nowe pary. Znowu trzeba się przywitać, przedstawić. Prowadząca podaje kolejne polecenie. Ten schemat można powtórzyć jeszcze kilkakrotnie. Za każdym razem prowadząca daje uczestniczkom inne polecenie.
2
25 min.
Klasyfikacja zawodów
Forma: test
W Polsce najbardziej znana jest klasyfikacja zawodów oparta na Typologicznej Teorii
Zachowań Zawodowych J. L. Hollanda, który twierdzi, że każdego człowieka można scharakteryzować poprzez jego zainteresowania i dążenia oraz przyporządkować do określonego typu osobowości zawodowej. Wykonując to ćwiczenie określisz swój typ osobowości, który pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań.
Podsumowanie – w tym punkcie wspólnie z uczestniczkami prowadząca podsumowuje wyniki, jakie wyszły z testu oraz w jaki sposób one się do tego odnoszą, czy się z tym zgadzają/ nie zgadzają. Omówienie wyników poszczególnych osób. Jeśli wystarczy czasu, możemy skorzystać z testu zaproponowanego w załączniku 3.
3
25 min.
Analiza SWOT
Forma: ćwiczenie
Na początku zajęć zostaje wyjaśniona metoda analizy SWOT z uwzględnieniem poszczególnych elementów. Każda uczestniczka otrzymuje po kolei „wycinki” z tabeli analizy SWOT (Załącznik nr 4) – każdy wycinek realizuje w parze z koleżanką z grupy, aby być świadomą swoich uzdolnień, swoich predyspozycji osobowościowych oraz świadomą własnych ograniczeń. Podczas całego ćwiczenia uczestniczki mają do dyspozycji pomoc prowadzącej, której mogą się zapytać, jeśli cokolwiek z ćwiczenia będzie dla nich nie zrozumiałe.
4
20 min.
Mapa myśli
Forma: praca indywidualna
Po wykonanej analizie SWOT, każda uczestniczka obrazuje siebie przez pryzmat kilku lat: ja za 5, 10, 15 lat. Dziewczęta wykonują to w formie graficznej - mapa myśli (z użyciem rysunków i krótkich haseł, mapa powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy- istotne dla twórczyni). Wszystko jest wykonywane na kartce formatu A3. Następnie każda uczestniczka prezentuje swoją mapę myśli. Załącznik nr 5 – obrazuje jak tworzyć mapę myśli.
5
15 min.
Oś czasu
Forma: praca indywidualna
Każda uczestniczka, biorąc pod uwagę każdy wypracowany element podczas zajęć, pisze na kartce jeden priorytetowy cel dotyczący swojej przyszłości, a do niego opracowuje poszczególne działania, jakie powinna wykonać na przestrzeni określonego czasu, aby osiągnąć swój cel.
Załączniki
1
Załącznik 5

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Mapa myśli
2
Załącznik 1

Kopii:
12
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Klasyfikacja zawodów
3
Załącznik 2

Kopii:
12
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Klasyfikacja zawodów
4
Załącznik 3

Kopii:
12
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Klasyfikacja zawodów
5
Załącznik 4

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Analiza SWOT
Pobierz wszystkie załączniki